Menu

Meandmybbqs, Wie zijn wij ?

 • Meandmybbqs (hierna ook “wij” of “we” genoemd) komt op dagelijkse basis in contact met gegevens van klanten, prospecten, (website)bezoekers, partners en derden. Privacy en databeheer zijn niet weg te denken uit de hedendaagse bedrijfsvoering en zijn ook van elementair belang voor Meandmybbqs.
 • Meandmybbqs heeft als maatschappelijke zetel BE - Ottergemsesteenweg-Zuid 808 b194, 9000 Gent en ondernemingsnummer BE 0784.511.848. Wij worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van het gebruik van de website of onze diensten.
 • Deze privacyverklaring is van toepassing op (i) onze website (www.Meandmybbqs.be) en andere afgeleide websites en -pagina’s die gebruikt worden in functie van de bedrijfsvoering van Meandmybbqs (hierna de website genoemd) en (ii) alle relaties tussen Meandmybbqs en haar klanten, prospecten, partners en derden.
 • Meandmybbqs tracht te allen tijde te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, en (iii) de General Data Protection Regulation (GDPR) van 25 mei 2018.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom ontwikkelden we deze privacypolicy om u meer informatie te verschaffen betreffende de verzameling, overdracht en het gebruik (“verwerking”) van de persoonsgegevens die u met ons deelt. Daarnaast verschaffen we u ook meer informatie over uw rechten als bezoeker van onze website, klant, prospect, partner of derden. Wij verzoeken u dan ook om deze privacy policy door te nemen.

Deze privacypolicy hangt samen met de cookiepolicy van Meandmybbqs.

Indien u nog vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacypolicy of de verwerking van uw persoonsgegevens of u wenst een verzoek in te dienen in overeenstemming met artikel 4, gelieve dan contact op te nemen met ons via één van volgende manieren

Per e-mail: stefan@meandmybbqs.be, ter attentie van de Data Protection Officer

Per post: Meandmybbqs, Pastoor Vynckestraat 8, 9130 Verrebroek t.a.v. de Data Protection Officer

Deze Privacy Policy werd opgesteld op 25 mei 2018 en werd laatst geüpdatet op 17 februari 2022.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificators (zoals naam, identificatienummer, locatiedata, etc.) die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

Wij verzamelen persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Indien u gebruik maakt van één van de formulieren op onze website(s), dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te registreren en te kunnen antwoorden op uw verzoek (via e-mail, dan wel via telefoon).
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens met als doel het voeden van de website om uw gebruikservaring te verbeteren. Dit doel strekt zich uit tot het monitoren van de veiligheid, beschikbaarheid, performantie, vermogen, en gezondheid van onze website.
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens om de toegekende rechten op basis van de toepasselijke wetgeving af te dwingen of na te leven indien nodig. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze verplichtingen op basis van de toepasselijke wetgeving na te komen.

Daarnaast verzamelt Meandmybbqs persoonsgegevens in het kader van volgende activiteiten:

 • Contractuele samenwerking met Meandmybbqs
 • Gebruik van de diensten van Meandmybbqs
 • Inschrijven voor de nieuwsbrief
 • Correspondentie met en uitgaande van Meandmybbqs
 • Opvragen van offerte
 • Uitwisselen van business cards

De juridische basis voor het verzamelen van uw persoonsgegevens is uw toestemming, die samenhangt met onze cookiepolicy. U heeft ten allen tijden recht uw toestemming in te trekken.

De door Meandmybbqs verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Meandmybbqs kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken

 • Naam
 • Voornaam
 • Bedrijfsadres
 • Bedrijfsnaan
 • Ondernemings-/BTW-nummer
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/mobiel)
 • Gebruiksinformatie betreffende het bezoek aan de website, zoals maar niet beperkt tot: browsertype, bezochte webpagina’s, duur bezoek, taalinstellingen
 • Communicatievoorkeur
 • Correspondentie met en uitgaande van Meandmybbqs
 • Interessevelden

Daarnaast verzamelt Meandmybbqs automatisch anonieme informatie aangaande het gebruik van de Meandmybbqs -website. Zo logt Meandmybbqs vanzelf welke webpagina’s bezocht worden, welke webbrowser gebruikt wordt en van op welke website of bron toegang werd verkregen. Dit stelt Meandmybbqs in staat Meandmybbqs het gebruik van de websites, statistisch te benaderen en gerichter te communiceren.

Hoe gebruiken we persoonsgegevens?

Meandmybbqs kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • Uitvoeren van klanttevredenheidsenquête
 • Uitvoeren van een overeenkomst met Meandmybbqs
 • Leveren van de diensten van Meandmybbqs
 • Verzenden van gerichte communicatie op grond van interessevelden
 • Verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Kwailteitsoptimalisatie en beheer van de inhoud van de website
 • Statistische doeleinden
 • Opmaken van een offerte

Opslag persoonsgegevens

Behalve als een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting zal Meandmybbqs uw persoonsgegevens bewaren gedurende 12 maanden voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de privacyverklaring onder ‘Hoe gebruiken we persoonsgegevens?’.

Privacyrechten

Dit artikel bevat een overzicht van uw belangrijkste rechten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving bescherming persoonsgegevens. Indien je hierop beroep wil doen, neem je contact op met Meandmybbqs via het emailadres hallo@therubclub.be.

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Meandmybbqs mogelijks over jou beschikt.
 • Recht op rectificatie, vervolledigen of updaten van je persoonsgegevens.
 • Recht op schrapping van je persoonsgegevens (‘right to be forgotten’)
 • Recht op een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens
 • Recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens.
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Deze rechten oefen je kosteloos uit via bovenvermeld emailadres. Indien je geen communicatie, nieuwsbrieven of informatie over onze diensten wil ontvangen, kan je hiervoor op elk moment uitschrijven door op de knop “uitschrijven” te klikken, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Meandmybbqs

Meandmybbqs behoudt de mogelijkheid om deze privacypolicy te vernieuwen. In dat geval wordt u op de hoogte gebracht.

Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

 • Meandmybbqs deelt geen persoonsgegevens met derden tenzij het noodzakelijk is in het kader van de contractuele dienstverlening van Meandmybbqs en de optimalisatie ervan (zoals maar niet beperkt tot: onderhoudswerken, verwerking van betalingen, databasemanagement).
 • Indien persoonsgegevens in dit kader gedeeld worden met derden, wordt dit enkel en alleen gedaan na het ondertekenen van een Data Processing Agreement (verwerkersovereenkomst) waarbinnen duidelijke instructies gegeven worden met betrekking tot rechten en plichten van de verwerker alsook rechten en plichten van verwerkingsverantwoordelijke.
 • Onverminderd het voorgaande, is het mogelijk dat Meandmybbqs persoonsgegevens deelt.
  • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Meandmybbqs hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.
  • Wanneer Meandmybbqs of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – dewelke Meandmybbqs heeft verzameld in overeenstemming met deze privacyverklaring – een van de overgedragen activa zal zijn.
 • Meandmybbqs zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer (i) hiervoor toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

 • Meandmybbqs neemt maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen (i) ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens, en (ii) verlies, misbruik of wijziging van persoonsgegevens. Hiervoor neemt het redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgen. Meandmybbqs zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in een cloud-omgeving met datacenters binnen de Europese Unie.
 • Hoewel Meandmybbqs de nodige maatregelen treft en de controles uitvoert, kunnen we een onfeilbaar niveau van veiligheid niet garanderen. Meandmybbqs kan geen absolute veiligheid garanderen. Dit omdat geen enkele overdrachtsmethode of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag 100% veilig is.
 • Mogelijk bevat onze website hyperlinks naar andere domeinen. Meandmybbqs is in geen geval verantwoordelijk voor het privacybeleid van enige derde partij.

Cookiepolicy

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar onze cookie policy.

Klachten

Wanneer je klachten hebt betreffende de manier waarop Meandmybbqs persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan je een klacht indienen bij de privacycommissie.

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram